Northeast Georgia Mountains / Jefferson

China Garden

846 Gordon St
Jefferson, GA 30549

706-387-0060