Atlanta Metro / Stone Mountain

China Restaurant

961 N Hairston Rd
Stone Mountain, GA 30083

770-465-8831