The Coast / Savannah

Denny's

1 Gateway Blvd E
Savannah, GA 31419

912-920-4800