The Coast / Savannah

Denny's

6801 Abercorn St
Savannah, GA 31405

912-352-3782