Plantation Trace / Albany

Maryland Fried Chicken

510 N Slappey Blvd
Albany, GA 31701

229-432-9595