Magnolia Midlands / Sylvania

Nephews Cafe

6522 Statesboro Hwy
Sylvania, GA 30467

912-541-2635