The Coast / Savannah

Shrimp Factory

313 E River St
Savannah, GA 31401

912-236-4229