Northeast Georgia Mountains / Lavonia

The Brass Lantern Cafe & Bakery

211 W Main St
Lavonia, GA 30553

706-356-2877