Plantation Trace / Albany

Tropical Taste Restaurant

231 E Oglethorpe Blvd
Albany, GA 31705

229-435-8800