Blackshear Civil War Prison Camp

Blackshear
The Coast

Blackshear Civil War Prison Camp

Blackshear Civil War Prison Camp

Hwy 203 North
Blackshear, GA 31516

912-449-7044

Website

Close

Blackshear Civil War Prison Camp Photos